وب سایت های دیگر ما
شبکه های اجتماعی
اطلاعات تماس

آدرس :

تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری، ساختمان شماره 2، واحد 205

پست الکترونیک :

info@pki.co.ir

تلفن :

88220690 – 021 

88220715 – 021

 فکس :

88220632 – 021

 

Method/Token OS IKey4000
ePass3003Auto
token
ST3
token
Parskey
PK8000B
token
KeyA3
Namad
token
IDin
idin
  Driver Version 8.1.245.0 1.1.13.206 1.0.11.809 1.52-1.06 1.0.2.53 4.22.0 1.1
  Firmware Version 3 7 1.06 3.103-5.106 1.1

SelectCertificate

FromWindowsByUI

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed

SelectCertificate

FromTokenByUI

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed

SelectCertificateFrom

WindowsBySubject

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed

SelectCertificateFrom

TokenBySubject

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
GetSelectedCertificate WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Sign WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
CmsSign WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
CmsDecrypt WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
ListTokens WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed

GenerateKeyPairAnd

CertificateRequest

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
ImportIssuedCertificate WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed

RemoveSelected

Certificate

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Tested Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Tested Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Tested Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Tested Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Tested Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Tested Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Tested Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Tested Passed

RemoveGenerated

KeyPair

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Not Passed¹ Not Passed Passed

SetTokenRemove

Event

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed

SetTokenInsert

Event

WinXP - SP3 - 32Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Not Passed Not Passed Passed Passed Passed Passed
Reset WinXP - SP3 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
WinXP - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win Vista - SP2 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win Vista - SP2 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Not Passed Passed
Win7 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win7 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 32Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed
Win8 - SP1 - 64Bit Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed

مشتریان کلیدی